As-Salam
Współpraca

Patronat medialny


Konferencja
„Arabskie Przebudzenie: źródła, szanse, zagrożenia”


XI Dzień Islamu
w Kościele katolickim
w Polsce - Kraków


II Wrocławska Konwencja
na Rzecz Dialogu
Międzyreligijnego
 
 

I Międzynarodowa 
Konferencja 
"Saidism in the XXI Century"

Spis treści nr 2 (28) 2013/1434

nr 2 (28) 2013/1434

Aktualności

4 Wydarzenia, stałe rubryki

Grecko–turecki przełom czy symboliczny gest? – Marcin Pierzchała

Na początku 2013 roku premierzy Grecji – A. Samaras oraz Turcji – R. T. Erdogan zapowiedzieli wybudowanie meczetu w Atenach oraz ponowne otwarcie prawosławnego seminarium duchownego na wyspie Halki (tur. Heybeliada) w Stambule. Jest to ważny gest związany z wieloletnimi staraniami strony tureckiej dotyczącymi poprawy sytuacji mniejszości muzułmańskiej w Grecji oraz władz greckich związanych z poszanowaniem praw mniejszości prawosławnej w Republice Tureckiej.

5 Islam w życiu publicznym

Muzułmanki w świecie sportu – Blog Sertaç Sehlikoglu

6 Opinie

Gry nienawiści – Bruno Drwęski

Wywiad prof. Krzysztofa Jasiewicza, który został opublikowany w „Focus Historia Ekstra”, jest nie do zaakceptowania. Z powodów moralnych – chociażby z powodu uwag w nim zawartych na temat tragedii w Jedwabnem, a także z punktu widzenia naukowego, gdyż historyk powinien próbować tłumaczyć logikę wydarzeń z przeszłości, a szczególnie sprzeczności wynikających z historii.

7 Notatki antyrasistowskie

Wydział do spraw zadomowienia – Marcin Starnawski

Odwiedziłem niedawno pewne miasto. W dzień pełne zgiełku i krzątaniny, w nocy trochę śpiąco-czuwające, a trochę roztańczone i rozdyskutowane. Szybko je polubiłem. I nie chodzi tylko o estetykę i infrastrukturę: parki i skwery, przyjazne oblicza kamienic i osiedli, równe drogi z szerokimi pasami rowerowymi, czy punktualne i wygodne tramwaje, którymi za darmo jeździłem we wszystkich kierunkach między przedmieściami a kilkunastoma centrami rozmieszczonymi w różnych dzielnicach. To wszystko znaczyłoby wszak niewiele, gdyby nie mieszkańcy owego miasta. W dzienniku podróży już pierwszego dnia zapisałem: „życzliwi, otwarci, zgrani, dowcipni, pomysłowi, pełni pasji poznawania świata”.

Temat Numeru

8 Świat muzułmański – świat w ciągłym ruchu – Radosław Stryjewski

Świat muzułmański tradycyjnie jest światem w ciągłym ruchu. Bez podróży motywowanych religią (w tym pielgrzymką i prozelityzmem), nauką, handlem i migracjami (dobrowolnymi i przymusowymi), świat islamu nie byłby tym, czym jest dzisiaj. Muzułmańska przestrzeń geograficzna, nawet jeśli podzielona granicami politycznymi, gospodarczymi czy ideologicznymi, w sensie kulturowo-religijnym do dziś stanowi obszar, w ramach którego muzułmanin wszędzie odnajdzie podstawowe wzory kultury nabyte w procesach enkulturacji i socjalizacji zachodzących w rodzinie i kraju pochodzenia.

10 Słynni podróżnicy islamu: Ibn Battuta, Zheng He, Abu al-Hasan al-Mas’udi, Muhammad al-Idrisi, Ahmad Ibn Madżid, Muhammad al-Mukaddasi, Ibn Dżubajr, Ibn Fadlan

16 Hidżra i wypędzenia. Ludność muzułmańska w grze wielkich mocarstw XIX i XX wieku – Radosław Stryjewski

Okres XIX i XX wieku przeszedł do historii jako stulecia naznaczone wypędzeniami. Burzliwe wydarzenia, wojny i przesunięcia granic odbiły się także na ludności muzułmańskiej. Exodus tzw. muhadżirów przyjmował różne formy: pełnych przemocy wypędzeń, emigracji regulowanej traktatami, wymianami ludności muzułmańskiej i chrześcijańskiej oraz mniej bądź bardziej dobrowolnej emigracji (hidżry).

20 Ali Bej. Czyli muzułmańska tradycja podróżowania w działaniach zachodnich szpiegów, odkrywców i podróżników – Radosław Stryjewski

Muzułmańską tradycję podróżowania w obrębie dar al-islam, swobody przepływu w ramach świata muzułmańskiego i pozytywnego wartościowania podróży i podróżników wśród muzułmanów, wykorzystywali europejscy podróżnicy motywowani chęcią poznania tajemnic świata, który postrzegali jako, z jednej strony egzotyczny, z drugiej wrogi.

Świat islamu

21 Islam w Republice Czeskiej. Historia i współczesność – Marcin Pierzchała

W przypadku Republiki Czeskiej historia kontaktów z islamem i muzułmanami znacznie różni się od innych państw Europy Środkowej i Wschodniej. Porównując ten kraj ze Słowacją czy Węgrami, nie była ona terenem wojen z Turkami, a także nigdy nie stała się częścią Imperium Osmańskiego. Nie miała również długiej tradycji osadnictwa tatarskiego jak w przypadku Polski.

Cywilizacja

24 Meczety Uzbekistanu – Konrad Gadera

Rozpad Związku Radzieckiego był niemałym szokiem dla świata. Nie na co dzień bowiem zdarza się pokojowe rozwiązanie największego istniejącego ówcześnie państwa. W ramach granic jednego organizmu politycznego znalazło się bardzo wiele niezwiązanych ze sobą kultur. Pod względem ilości zamieszkujących go etnosów ZSRR można porównać jedynie z Cesarstwem Rzymskim w okresie jego największego rozkwitu.

W skład komunistycznego superpaństwa wchodziły m.in. muzułmańskie chanaty oraz emiraty środkowoazjatyckie. Ich bogata historia oraz dziedzictwo kulturowe stawiało je wysoko pośród narodów związkowych. Nie sposób jednak polemizować z tym, że Azja Centralna do dziś traktowana jest raczej po macoszemu. W światowych mediach pojawia się jedynie w kontekście bogatych złóż paliw kopalnych. Niewiele osób obecnie ma świadomość niesamowitego bogactwa architektonicznego i kulturalnego tego regionu.

Qur’an i prawo

28 Wędrówki duszy po życiu doczesnym – Ali Abi Issa

Ludzie w codziennej komunikacji nie ograniczają się wyłącznie do pośrednictwa zmysłów. Porozumiewamy się również za pomocą innych środków używanych przez nas w świecie pozamaterialnym. To chyba one są powodem naszej antypatii lub sympatii wobec kogoś: mamy tu do czynienia z oceną wiarygodności dostarczoną nam przez duszę.

Zadziwiający jest fakt znikomej wiedzy człowieka na temat własnej duszy. Poziom świadomości jej dotyczącej stanowi jakby wcielenie przepowiedni zawartej w Qurʼanie, w wersecie objawionym, kiedy Muhammada zaczęto o nią wypytywać: „powiedz, wiedza o duszy należna jest Allahowi. A wy z tej wiedzy otrzymaliście jedynie niewiele”. Egzegeci nie są zgodni, co do znaczenia tej wypowiedzi: czy chodzi o to, że wiedza człowieka, o której tu mowa, zawsze będzie niewielka ze względu na to, iż Bóg nie wtajemniczył go w związane z nią szczegóły?

Islam w Polsce

32 DKM – Wrocław 2013

Poznańska Noc Muzeów

Media

33 Islamofobia w sieci. Amerykańscy blogerzy z zakazem wjazdu do Wielkiej Brytanii – Radosław Stryjewski

Za „szkodzącą dobru publicznemu” uznano w Wielkiej Brytanii działalność dwojga znanych amerykańskich islamofobicznych blogerów, Roberta Spencera (Jihad Watch) oraz Pameli Geller (Atlas Shrugs), współzałożycieli organizacji Stop Islamization of America i pomysłodawców kampanii plakatowej „Defeat Jihad” w nowojorskim metrze. Obojgu zakazano wjazdu na terytorium Zjednoczonego Królestwa.

Strawa dla ducha

34 Dawać – Anna Łukjanowicz

Na tym świecie nic tak naprawdę nie należy do nas, lub ujmując inaczej, wszystko co chwilowo posiadamy nie jest nasze poprzez nasze zasługi, lecz raczej stanowi zaopatrzenie pochodzące od Boga. Jest Jego Łaską dla nas. Łaska Boga nie ogranicza się jedynie do wierzących w Niego i Jemu posłusznych, lecz ogarnia wszystkie Boże stworzenia. Nawet Szatan – po tym, jak zademonstrował swoją arogancję, otrzymał od Boga to czego pragnął: życie na Ziemi aż do końca wyznaczonego czasu. „Worek Boży” nie ma dna. Tym niemniej będąc hojnie obdarowanymi, wiedząc, że nasze zaopatrzenie przychodzi „z góry”, a nawet wierząc w to, że rozdawanie powiększa nasz stan posiadania – z dawaniem mamy często problemy.

 
Najnowszy numer

Biblioteka AS-SALAM
Wydanie specjalne

Sprzedaż
„As-Salam” jest dostępne w ogólnopolskiej sprzedaży w wybranych salonach prasowych EMPIK oraz RUCH, a także drogą wysyłkową.
Wydawca

logo_ligii

Instytut Studiów nad Islamem